Skip to main content

Vedtægter for Grejs-Dalen Idrætsklub.

 • 1. Navn og hjemsted:

  Stk. 1. Foreningens navn er Grejs-Dalen Idrætsklub (forkortet GDIK).
  Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune               

  Stk. 3. Foreningen er medlem af Vejle idrætsråd, DGI og relevante specialforbund under DIF.

 • 2. Formål:

  Stk. 1. Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 • 3. Medlemskreds:

  Stk. 1. Som aktive medlemmer optages alle, der har interesse for foreningens formål.
  Stk. 2. Trænere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsen er automatisk at regne for medlemmer.
  Stk. 3. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsatte kontingent.
  Stk. 4. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen og dens formål. Det eller de udelukkede medlem(mer) kan få deres sag behandlet på foreningens ordinære generalforsamling.

 • 4. Generalforsamling:

  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes på foreningens hjemmeside med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden.
  Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle her nævnte grupper, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

  o   Aktive medlemmer over 16 år

  o   Forældre til børn under 16 år – dog kun en stemme pr medlem

  o   Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen, revisorer samt suppleant

  o   Alle ulønnede trænere og ledere eller personer der på anden måde fungerer i et udvalg

  Stk. 4. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år samt forældre til medlemmer under 18 år.
  Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1.               Valg af stemmetællere

  2.               Valg af dirigent

  3.               Formandens beretning

  4.               Regnskabsaflæggelse

  5.               Fremlæggelse af budget

  6.               Behandling af indkomne forslag.

  7.               Valg af bestyrelsen. I ulige år vælges 3 medlemmer. I lige år vælges 2 medlemmer.                            Valget gælder for 2 år ad gangen.

  8.               Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

  9.               Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant

  10.              Eventuelt

  Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
  Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen

  Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når der begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 • 5. Ekstraordinær generalforsamling:

  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
  Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 • 6. Foreningens daglige ledelse:

  Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2 årig periode.
   Formanden for bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget person repræsenterer GDIK i Grejs  Kulturcenter.

  Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

  Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen. I lige år vælges formand, i ulige år vælges kasserer og sekretær.

  Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, herunder vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside, Conventus, Klub Office m.v.

  Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

  Stk. 6. Optagelse af æresmedlemmer.

  1) Et æresmedlem kan være en person, som gennem en flerårig periode har ydet en ekstraordinær indsats for klubben; det være sig som træner, medlem af bestyrelsen eller andet.

  2) Forslag til æresmedlem kan indsendes af alle klubbens medlemmer. Forslagene skal begrundes og tilstilles bestyrelse, som suverænt afgør hvem – om nogen – skal indstilles som æresmedlem. Udnævnelsen foregår på den årlige generalforsamling.

  3) Æresmedlemmer vil have fri adgang til at benytte alle klubbens faciliteter uden betaling.

 • 7. Aktivitetsudvalg:

  Stk. 1. Aktivitetsudvalgene består af følgende 7 udvalg: 1. Tennis, 2. Fodbold Ungdom, 3.     Fodbold Senior, 4. Gymnastik, 5. Fitness og 6. Øvrige (badminton, bordtennis, floorball, jui      jitsu etc.) samt 7. Aktivitetsklub (herunder dart og petanque). Udvalgene udpeger hver deres egen formand. Udvalgsformændene deltager i bestyrelsesmøderne.

  Stk. 1. Aktivitetsudvalgene består af 2-3 personer, hvoraf den ene vælges som    afdelingsformand.
  Stk. 2. Aktivitetsudvalgene supplerer sig selv efter behov og konstituerer sig på ny ved optagelse af nye medlemmer.

  Stk. 3. Udvalgsformanden repræsenterer aktiviteten udadtil i foreningen.
  Stk. 4. Aktivitetsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.
  Stk. 5. Aktivitetsudvalgene forvalter selv deres økonomi, inden for rammerne af et budget, som bestyrelsen godkender. Budgettet for det kommende regnskabsår skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.                                                                                                                                             

  Stk. 6. Aktivitetsudvalget fører regnskab under ansvar over for bestyrelsen.

 • 8. Økonomi, regnskab og revision:

  Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
  Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
  Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
  Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 • 9. Tegningsregler og hæftelse:

  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
  Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 • 10. Vedtægtsændringer:

  Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
  Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

 • 11. Opløsning:

  Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
  Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver andre idrætslige og kulturelle i Grejs og Grejsdalen efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 22. maj 2023.